• Hem
  • Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

G Hammars Verkstad AB:s(556185-5742) Allmänna försäljningsvillkor gäller för leverans av produkt ellertjänst till kund från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare avHammars publicerade försäljningsvillkor. Dessa allmänna villkor gäller itillämpliga delar om inget annat avtalats.

Produktinformation

Varorna som presenteras på Hammars webbsida utgör Hammars ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Hammars webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Hammars webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och primärt exklusive moms. Pris inklusive moms visas parallellt med pris exklusive moms i vissa sammanhang. Kostnad för frakt tillkommer. Hammars Verkstad äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om  försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

Betalningsvillkor webbeställning Faktura

För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår  avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Allmänna Betalningsvillkor

Betalning kan erläggas genom direktbetalning eller genom faktura. Felaktigheter i en faktura måste anmälas senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte föras gällande mot Hammars. Produkterna förblir Hammars egendom till dess full betalning erlagts. För kundanpassade produkter tillverkade med speciella mått och egenskaper debiterar vi del eller hela ordervärdet i förskott.

Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Hammars accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Hammars anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt Hammars lager. Hammars bär inget ansvar för leveransförsening om inget särskilt har avtalats om detta, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening hos leverantör eller annan orsak.

Återköp

Hammars Verkstad accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (60) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Produkter som anpassats till kundens behov såsom, men inte begränsat till t.ex. inredning med speciella mått eller ytbehandling och grävskopor med specialanpassningar återköps ej.

Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera  leveransen. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Hammars. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom 14 dagar från mottagande av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Hammars.

Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Hammars, dock senast 14 dagar från fakturadatum. Vid reklamation ska kund kontakta Hammars och skapa ett ärende. Returer ska godkännas av Hammars innan de sänds i retur. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund.

Garanti

Garanti på varor är 1 år där inget annat specificeras. Materialgaranti på hästinredning och nötinredning är 5 år.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Hammars ansvarar för åtar sig Hammars att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, byte av produkt eller återbetalning av köpeskillingen. Hammars har vid vidareförsåld produkt rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för reparation. Hammars ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Hammars med anledning av fel. Hammars ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, eller andra skador till följd av leveransproblem eller fel på produkten.

Hammars webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på Hammars webbsida ägs av Hammars eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Hammars.

Kunduppgifter

Inloggningsuppgifter ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personer kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är den som inträder i avtal med Hammars. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter åligger det kunden att omedelbart meddela Hammars detta samt byta sitt lösenord.

Hammars kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner för de ändamål som är kopplade till uppfyllandet av dessa beställningar. Genom att skapa ett konto hos Hammars bekräftar kunden att kunden har informerat eventuella berörda representanter om Hammars behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

Hammars ska vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de personuppgifter som behandlas för kundens räkning. Hammars ska utan oskäligt dröjsmål underrätta kunden vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av kundens personuppgifter.

Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Hammars ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Falu tingsrätt som första instans.

Force Majeure

Hammars är inte ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Hammars kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

Fraktinformation

Frakt tillkommer på samtliga beställningar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av beställningen då det framgår om varan kan skickas med varubrev eller  med DB Schenker som pall, flakmeter eller långgods.

Övrigt

Hammars förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för truck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Hammars webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Hammars skriftliga samtycke.

Hammars förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

Information om EU:s tvistlösningsförordning